Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, zbieranych w związku z działalnością architektoniczną jest Mateusz Kwaśniewski reprezentujący firmę JO-MA Architektura Mateusz Kwaśniewski z siedzibą przy Aleja Bohaterów Warszawy 91a/7 w Szczecinie 70-343, NIP 986 013 88 66, REGON 320906371.

Kontakt z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: m.kwasniewski@jo-ma.pl


Sposób uzyskania danych osobowych

Dane osobowe są uzyskiwane przez administratora bezpośrednio łącznie z zapytaniami klienta kierowanymi za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej oraz telefonicznej ewentualnie później, przy procesie związanym z zawarciem umowy o prace projektowe, listu intencyjnego, umowy o współpracy, partnerstwie oraz pozostałych umów cywilno-prawnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmówienia ich podania świadczenie usługi przez firmę JO-MA Architektura Mateusz Kwaśniewski będzie niemożliwe.


Cele korzystania z danych osobowych

Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:
I. zawarcia i wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO;
II. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych; udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
III. dane osobowe mogą również zostać wykorzystane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, jednakże w takim przypadku zawsze przysługuje właścicielowi danych prawo do wniesienia sprzeciwu;
IV. dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu e-mail nie są konieczne do wykonania umowy, ale są wykorzystywane dla celów podniesienia jakości usług w tym przede wszystkim usprawnienia komunikacji;

Okres korzystania z danych osobowych

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych administrator będzie korzystać:
I. przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury;
II. przez czas w którym przepisy nakazują przechowywać dane np. podatkowe;
III. przez czas w którym możliwe jest poniesienie konsekwencji prawnych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, ale nie krócej niż przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym doszło do zawarcia umowy co wynika z ustawy o rachunkowości.


Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane są jedynie podmiotom, których przedmiotem działalności jest obsługa projektowa, informatyczna albo księgowa firmy JO-MA Architektura Mateusz Kwaśniewski.

Dostawcy usług:

Dane osobowe są przekazywane dostawcom usług dla firmy JO-MA Architektura Mateusz Kwaśniewski, którzy, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Podmioty przetwarzające to firmy działające na zlecenie JO-MA Architektura Mateusz Kwaśniewski, tj. firmy hostingowe, firmy prowadzące księgowość, firmy współpracujące przy realizacji zleceń. Administratorzy to firmy które nie działają wyłącznie na zlecenie JO-MA Architektura Mateusz Kwaśniewski, realizujące również własne cele i sposoby wykorzystania danych. Dostawcy zlokalizowani są na obszarze EOG oraz poza (np. USA).

Organy Państwowe:

Odpowiednie dane zostaną udostępnione uprawnionym organom Państwowym na mocy obowiązującego prawa, w przypadku wystąpienia danego organu państwowego o takie dane.

Administrator nie przekazuje i nie przechowuje danych w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Prawa właściciela danych osobowych

Właściciel danych osobowych może w każdej chwili cofnąć każdą udzieloną administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji, wysyłając e-mail lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego (przed cofnięciem zgody) przetwarzania danych.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych właścicielowi danych przysługują następujące prawa:
• prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu promocji usług lub produktów;
• prawo do żądania, aby dane zostały przeniesione do innego administratora danych;
• prawo do wydania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.